VERİ GİZLİLİĞİ POLİTİKASI

Amaç

 Hayatınızın ve bilgilerinizin gizliliği bizim için önem taşımaktadır. Bu Veri Gizliliği Politikası (“Politika”), ürünlerimizi ve hizmetlerimizi veya web sitemizi kullandığınızda ya da ALD SA veya ülkenizde faaliyet gösteren ALD Automotive Turizm Ticaret A.Ş. (“ALD Automotive” ve “Şirket”) çalışanlarına, müşterilerine, iş ortaklarına, yetkililerine, potansiyel müşterilerine, aday çalışanlarına, stajyerlerine, ziyaretçilerine, tedarikçilerine, işbirliği içinde çalıştığı kurumların/müşterilerinin/tedarikçilerinin çalışanlarına (Örn. kiralanmış arabaların sürücüleri, şirketten-şirkete müşterilerin irtibat noktası, filo yöneticileri, vb.), üçüncü kişilere ve burada sayılanlarla sınırlı olmamak üzere diğer kişilere (bundan sonra sayılan bu kişiler bir arada “İlgili Kişi” ya da “İlgili Kişiler” olarak alınacaktır) ait kişisel verilerin hukuka uygun bir şekilde işlenmesine ve korunmasına özen gösteriyoruz. Bu doğrultuda, Politika, söz konusu kişilerdenbiriyle iletişim kurduğumuzda, kişisel bilgilerinizi nasıl topladığımız, sakladığımız, kullandığımız ve açıkladığımız hakkında size bilgi vermek amacıyla düzenlenmiştir.     

Bu Politika aynı zamanda, bilgilerin işlenmesi ve korunması sırasında yerine getirdiğimiz şartları ve koşulları da anlatmaktadır. Bu doğrultuda işbu Politika, Şirketimizin faaliyetlerini yürütürken işleyeceği kişisel verilerin başta 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) olmak üzere diğer ilgili mevzuat hükümlerine ve hukuka uygun olarak işlenmesi amacıyla hazırlanmıştır. Bunun yanında Politika, kişisel verilerin hukuka uygun bir şekilde işlenmesinin bir şirket politikası haline getirilmesini ve İlgili Kişiler’i şirketimizin işlediği kişisel veriler hakkında bilgilendirerek şeffaflığın sağlanmasını amaçlamaktadır. Bu kapsamda Politika’da ayrıntılı olarak açıklandığı üzere ALD Automotive olarak kişisel verileri aşağıdaki ilkeler ve kurallar çerçevesinde işliyoruz:

Genel İlkeler
ALD Automotive kişisel bilgilerinizin gizliliğine verdiğiniz önemi anlamaktadır. Aşağıda bu türden bilgileri nasıl elde ettiğimizi kullandığımızı anlatmaya çalıştık. Lütfen bunları dikkatli bir şekilde okuyun ve ilgili süreci sizin açınızdan adil, şeffaf ve güvenli kılmamızda bize yardımcı olun.

Aşağıda yer verilen ilkeler KVKK m. 4 uyarınca, kişisel bilgilerinizin işlenmesinde temel alınmaktadır:

Şeffaflık ve adil olma: Kişisel bilgilerinizi toplarken ve işlerken, size verileri kimin topladığı ve aldığı ve bunun nedenleri hakkında bilgi veririz. Yasalar kapsamında gerekli olduğunda, bu işlemler için (örneğin hassas bilgileri toplamadan veya direkt pazarlama malzemelerini göndermeden önce) daima ön onayınızı alırız. Kişisel bilgilerinizi hiçbir zaman, burada belirtilen amaçların dışındaki amaçlar doğrultusunda kullanmayız.

Hukuka uygunluk: ALD Automotive yasal bir neden olmadan ve kişinin haberi olmadan kişisel bilgileri toplamamakta veya işlememektedir. Kişisel bilgilerinizi sadece meşru iş amaçları doğrultusunda (yani hizmet sunmak, müşterilerle ilişkileri yönetmek, müşteri taşıt filolarını yönetmek veya faturalandırmayı doğru yapmak için veya pazarlama faaliyetlerinde, müşterilere daha iyi hizmet sunmak için müşteri profili çıkarmada, müşteri memnuniyeti anketlerinin yapılmasında ve bu konudaki raporların hazırlanmasında ve yasal yükümlülüklerimizin yerine getirilmesinde) kullanırız. Kişisel verileri, ilgili Kişi’ye karşı haksızlığa yol açacak şekilde ya da kişisel verilerin toplama amacı aşılacak şekilde kullanmayız. Kişisel veriler toplanma amacı ile ölçülü ve orantılı bir şekilde işleriz.

En aza indirme: Kişisel bilgileri sadece bu belgede açıklanan veri işleme faaliyetleri için gerekli olduğu kadar toplarız ve hiçbir şekilde kişisel verilerin işlenmesi esnasında mevcut olmayan fakat ilerde gerçekleşebileceği düşünülen amaçlarla kişisel veri işlemeyiz.  Hassas bilgileri ise ancak alakalı olduğunda toplarız. Kayıt altına alınmış kişisel bilgilerinizin doğru, tam ve güncel olması için gereken tüm önlemleri alırız.

Mahremiyet: Kişisel verilerinizi işlerken, mahremiyetinize önem veririz. Bu doğrultuda aldığımız önlemlerin yeterli olduğundan emin olmak ve bilgilerinizin korunmasını sağlamak için mahremiyete müdahale değerlendirmeleri yaparız.

Kişisel bilgelerinizi ne kadar süre saklıyoruz?

Kişisel bilgilerinizi ALD Automotive ile iş ilişkiniz devam ettiği müddetçe veya yerel kanunlar kapsamında veya ALD Automotive’in yasal yükümlülüklerini yerine getirmesinde gerekli olduğu kadar saklarız.

Devam eden yasal bir süreç varsa, kişisel bilgilerinizi muhtemel temyiz süreci dâhil, dava sonuçlanana kadar saklayabiliriz. Sonrasında ise, bu bilgileri yürürlükteki kanuna göre sileriz veya arşive kaldırırız.

Her halükarda, kişisel bilgileriniz, ALD Automotive tarafından toplanıp işlenmelerini sağlayan arşivleme amaçları doğrultusunda veya yürürlükteki ilgili yasalar kapsamında gerekli olduğu kadardan fazla bir süre boyunca, sizinle alakalı oldukları anlaşılabilecek bir formda saklanmayacaktır. Sürenin bitimi veya işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerinizi silmekte, yok etmekte ya da anonim hale getirmekteyiz.

Kişisel bilgilerinizin güvenliğini ve bütünlüğünü nasıl sağlıyoruz?

KVKK’nın 12. maddesine uygun olarak, işlemekte olduğumuz kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini ve erişilmesini önlemek, verilerin hukuka uygun bir şekilde korunmasını sağlamak için uygun güvenlik düzeyini sağlamaya yönelik gerekli teknik ve idari tedbirleri alırız.Bu kapsamda gerekli denetimleri KVKK’nın 12. maddesine uygun olarak, kendi bünyemizde yapmakta veya yaptırmaktayız.

Kişisel verilerin kanuni olmayan yollarla başkaları tarafından elde edilmesi halinde bu durumu en kısa sürede İlgili Kişi’ye ve KVK Kurulu’na bildirilmesini sağlayan sistemi kurmuş ve faaliyete geçirmiş bulunuyoruz. KVK Kurulu tarafından gerek görülmesi halinde, bu durum, KVK Kurulu’nun internet sitesinde veya başka bir yöntemle ilan edilebilir.

Şirketimizde sadece bilgilerinizi bilmesi gereken ekipler ve çalışanlar, bu bilgilere erişme hakkına sahiptir. Bu amaçla şirketimizde idari haklar ve politikalar oluşturduk ve çalışanların, danışmanların ve hizmet sunanların dosyalarınızı gizli tutması için gereken her türlü önlemi aldık.  Kişisel verilerin hukuka aykırı işlenmesini, bu verilere hukuka aykırı erişimi önlemek ve kişisel verilerin hukuka uygun muhafazasını sağlamak için alınan başlıca teknik ve idari tedbirler aşağıda sıralanmaktadır:

 • Kişisel verilerin güvenliğini sağlamak için yapılacak teknolojik yatırımlar bu yatırımların maliyetleri belirlenerek planlanmıştır.
 • Veri mahremiyetinin teknik konuları ile ilgili tecrübeli personel istihdam edilmektedir.
 • Alınan teknik önlemler periyodik olarak iç denetim mekanizması gereği ilgilisine raporlanmakta, risk teşkil eden hususlar yeniden değerlendirilerek gerekli teknolojik çözüm üretilmektedir.
 • Virüs koruma sistemleri ve güvenlik duvarlarını içeren yazılımlar ve donanımlar kurulmaktadır.
 • Kişisel verilerin güvenli bir biçimde saklanmasını sağlamak için uygun yedekleme programları kullanılmaktadır.
 • Çalışanlar, kişisel verilerin korunması hukuku ve kişisel verilerin hukuka uygun olarak işlenmesi ve kişisel verilere hukuka aykırı erişimi engellemek için alınacak teknik tedbirler konularında bilgilendirilmekte ve eğitilmektedir. Eğitimde, çalışanların öğrendikleri kişisel verileri KVKK hükümlerine aykırı olarak açıklayamayacakları ve işleme amacı dışında kullanamayacakları ve bu yükümlülüğün görevden ayrılmalarından sonra da devam edeceği gibi konular anlatılmaktadır.
 • Şirketimiz, iş birimleri bünyesinde işlenen kişisel verilerin analizi, alınacak aksiyonların tespiti ve KVKK’ya uyum için alınması uluslararası bir danışmanlık şirketinden danışmanlık hizmeti almıştır. Erişimin gereksiz göründüğü durumlara ilişkin çalışmalar başlatılmıştır.
 • Şirketimizin yürütmüş olduğu tüm faaliyetler detaylı olarak tüm iş birimleri özelinde analiz edilmiş, bu analiz neticesinde ilgili iş birimlerinin gerçekleştirmiş olduğu faaliyetler detaylı ve süreç bazlı bir kişisel veri envanterine yansıtılmıştır.
 • Söz konusu envanter çerçevesinde hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi için şirket genelinde çalışmalar başlatılmış, şirket belgeleri KVKK açısından incelenerek bu belgeler üzerinde gerekli değişiklikler yapılmış ve eksik olan belgeler hazırlanmıştır.
 • Yukarıdaki tedbirlerin denetimini ve uygulamanın sürekliliğini sağlamak için Şirket içi politikalar hazırlanmıştır.
 • Süreç bazlı envanterde yer alan hukuki gerekliliklere uygun olarak Şirket içinde kişisel verilere erişim ve yetkilendirme süreçleri tasarlanmakta ve uygulanmaktadır.
 • Şirketimiz tarafından kişisel verilerin hukuka uygun olarak aktarıldığı kişiler ile akdedilen sözleşmelere (örn. hizmet alınan firmalar); kişisel verilerin aktarıldığı kişilerin, kişisel verilerin korunması amacıyla gerekli güvenlik tedbirlerini alacağına ve kendi kuruluşlarında bu tedbirlere uyulmasını sağlayacağına ilişkin hükümler eklenmiştir.

Kişisel bilgilerinizin kullanımı konusundaki tercihlerinizi nasıl ifade edebilirsiniz?

KVKK madde 11 uyarınca kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili aşağıda açıklanan haklara sahipsiniz.

Rızanın geri alınması. Bilgilerinizin işlenmesi için açık rıza verdiğiniz durumlarda, bu rızayı istediğiniz zaman geri alabilirsiniz.

Erişim. Sizin için sakladığımız kişisel bilgilerinize erişmek isteyebilirsiniz. Bu türden bir talepte bulunmanız durumunda, tüm işleme amaçları, işlenen veri kategorileri, bilgileri alanların kategorileri, verilerin saklanma süresi, eğer geçerli ise, sizin erişilen bilgileri düzeltme, silme veya erişimi kısıtlama konusunda sahip olduğunuz haklar hakkında tüm mevcut bilgileri size vereceğiz.

Kısıtlama. Aşağıdaki durumlarda kısıtlama talebinde bulunabilirsiniz:

· Kişisel bilgilerinizin doğru olmadığı yönünde bir itirazda bulunmanız durumunda, ALD Automotive’in kişisel verilerinizin doğruluğunu teyit etmesine yetecek bir süre boyunca;

· Veri işleme yasadışıysa ve siz silmek yerine kişisel bilgilerinize erişimi kısıtlama niyetinde iseniz;

· ALD Automotive’in kişisel bilgilerinizi yasal talepler ile bağlantılı olarak yapacağınız savunmanızda ihtiyaç duyacağınız için saklamasını istediğiniz durumlar;

· Verilerinizin işlenmesine itiraz etmişseniz fakat ALD Automotive bu işlemede meşru bir nedenin söz konusu olup olmadığını (ki bu durumda itiraz hakkınız geçersiz kalacaktır) kontrol etmeye ihtiyaç duyuyorsa.

Düzeltme / Silme. Bizden ayrıca eksik, güncel olmayan veya hatalı her türlü bilgiyi düzeltmemizi, değiştirmemizi ,silmemizi veya yok edilmesini talep edebilirsiniz.

Aşağıdaki durumlarda, bizden kişisel bilgilerinizin silinmesini talep edebilirsiniz:  

· Kişisel bilgileriniz, veri işlemenin amaçları doğrultusunda artık gerekli olmadığında;

· Münhasıran alınmış bir rızaya dayanarak yapılmış veri işleme durumunda, bu onayı geri alırsanız;

· Veri işlemeye itiraz etmişseniz;

· Kişisel bilgilerin silinmesinin ALD Automotive için geçerli yasal bir yükümlülüğün yerine getirilmesinde gerekli olduğu zamanlar. Bu durumda söz konusu silme işlemine konu verinin işleme sürecinde payı olan diğer ALD Automotive kuruluşlarını bilgilendirmek için makul önlemler alacağız.

 İtiraz. Size hedeflenmiş pazarlama malzemelerinin gönderilmesinde pazarlama veya müşteri profili çıkarma amaçları doğrultusunda kullanıldığında kişisel bilgilerinizin işlenmesine ve bilgilerinizin üçüncü taraflarla veya ALD Automotive Grubu içinde paylaşılmasına itiraz edebilirsiniz.

Şikayet. Ayrıca bu konuda Kişisel Verileri Koruma Kurumu’na şikayette bulunma hakkına sahipsiniz.

Bunların yanı sıra, ölümünüzden sonra kişisel bilgilerinizin saklanması, silinmesi veya açıklanması konularında bize talimat verebilirsiniz. Bu talimatlar genel veya özel talimatlar olabilir.

Yukarıda belirtilen hakları kullanmak için, lütfen ALD Automotive ile kvk.tr@aldautomotive.com adresi üzerinden irtibat kurun. Bunun yanında bilgi edinme hakkınıza ilişkin talepleri aşağıda belirtilen yöntemle Şirketimize ücretsiz olarak iletebilirsiniz:

 1)      Linki tıklayarak ulaşacağınız Bilgi Edinme Formu’nun doldurulup ıslak imzalı olarak imzalandıktan sonra ALD Automotive Turizm Ticaret A.Ş. Kavacık Ticaret Merkezi, Rüzgarlıbahçe mah., Çam Pınarı Sok. No:1 B Blok, Beykoz İstanbul adresine şahsen iletilmesi.

2)     Linki tıklayarak ulaşacağınız Bilgi Edinme Formu’nun doldurulup ıslak imzalı olarak imzalandıktan sonra ALD Automotive Turizm Ticaret A.Ş. Kavacık Ticaret Merkezi, Rüzgarlıbahçe mah., Çam Pınarı Sok. No:1 B Blok, Beykoz İstanbul adresine noter vasıtası ile gönderilmesi.

3)     Linki tıklayarak ulaşacağınız Bilgi Edinme Formu’nun doldurulup 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunu kapsamındaki “güvenli elektronik imza”nızla imzalandıktan sonra güvenli elektronik imzalı formun kvk.tr@aldautomotive.com  adresine kayıtlı elektronik posta ile gönderilmesi.

Üçüncü kişilerin İlgili Kişiler adına KVKK m. 11’de düzenlenen bilgi alma hakkını kullanmaları mümkün değildir. İlgili Kişi’nin kendisi dışında bir kişiye ilişkin kişisel verilerle ilgili talepte bulunması için konuya ilişkin olarak İlgili Kişi tarafından başvuruda bulunacak kişi adına düzenlenmiş özel vekâletnamenin ıslak imzalı ve noter onaylı aslı ibraz edilmelidir.

İlgili Kişiler’in talep ettiği işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Şirketimiz tarafından KVK Kurulu’nca belirlenen tarifedeki ücret alınabilir. Bu ücretin yatırılması usulü Başvuru Formu’nda belirtilir.

İlgili Kişiler’in, Politika’da yer alan usule uygun olarak talebini Şirketimize iletmesi durumunda Şirketimiz talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ilgili talebi sonuçlandırır.

Şirketimiz, başvuruda bulunan kişinin İlgili Kişi olup olmadığını tespit etmek adına İlgili Kişi’den bilgi/doküman talep edebilir. Şirketimiz, İlgili Kişi’nin başvurusunda yer alan hususları netleştirmek adına, İlgili Kişi’ye başvurusu ile ilgili soru yöneltebilir.

KVKK m. 14 uyarınca İlgili Kişiler, başvurunun reddedilmesi, verilen cevabın yetersiz bulunması veya süresinde başvuruya cevap verilmemesi hâllerinde; Şirketimizin cevabını öğrendiği tarihten itibaren otuz ve her hâlde başvuru tarihinden itibaren altmış gün içinde KVK Kurulu’na şikâyette bulunabilir.

Kişisel verilerinizle ilgili özel koşullar

Veri toplamada hangi faaliyetler söz konusudur ve hangi kişiler rol almaktadır?

Bu Politika, kurumsal araba kiralama, özel araba kiralama, satış yerleri, üçüncü taraf kaynaklar, web sitelerimizin ve mobil uygulamalarımızın kullanımı ve tüm kayıtlı işleme faaliyetleri gibi tüm dünyada yürüttüğümüz çeşitli Grup faaliyetleri çerçevesinde ALD Automotive tarafından toplanan ve işlenen tüm veri kaynakları için geçerlidir.

Kişisel bilgilerinizi, şirket merkezimiz, internet sitesi, mobil veya dijital uygulamalar, çağrı merkezi, anlaşmalı bayilerimiz vb. vasıtalar aracılığıyla  toplayıp işleyebiliriz:

 Verileri kim kontrol ediyor? 

Türkiye’de, ALD Automotive Turizm Ticaret Anonim Şirketi yukarıda anlatılan veri işleme faaliyetlerini yürütmektedir. Bu bölüm veri sorumlusu olarak  ALD Automotive Turizm Ticaret A.Ş tarafından kişisel bilgilerinizin işlenmesinde geçerli kuralları vermektedir.

Şirketimiz, KVKK’nın 10. maddesine ve Aydınlatma Tebliği hükümlerine uygun olarak, kişisel verilerin elde edilmesi sırasında İlgili Kişiler’i aydınlatır. Bu kapsamda Şirketimiz, ALD Automotive ve varsa temsilcisinin kimliğini, kişisel verilerin hangi amaçla işleneceğini, işlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi ile İlgili Kişiler’in KVKK m. 11 kapsamında sahip olduğu hakları konusunda aydınlatma yapar.Kural olarak kişisel verilerin işlenmesi için İlgili Kişiler’in açık rızalarını yazılı olarak alırız. Ancak KVKK m. 5/2 veya m. 6/3’te belirtilen kişisel veri işleme şartlarından herhangi birinin varlığı durumunda İlgili Kişiler’in açık rızası aranmaz. İlgili Kişi’ye açık rızasını belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayalı olarak ve özgür iradeyle açıklama fırsatı sunarız.

 Kişisel bilgilerinizi nasıl kullanıyoruz? 

ALD Automotive Turizm Ticaret A.Ş. size daha iyi hizmet sunmak amacıyla kişisel bilgilerinizi işlemektedir.

Bu amaçla ALD Automotive Turizm Ticaret A.Ş kişisel bilgilerinizi aşağıdaki durumlarda kullanabilir.

(a) Sözleşme tahtındaki amaçlar doğrultusunda gerekli olduğunda; 

(i) genel seviyede (ALD Automotive İştirakleri), siz ve şirketinizle mevcut ilişkiyi yönetmek, tahmini taleplere cevap vermek, müşteri hesapları açmak, hizmetler ve onlarla bağlantılı faaliyetler için vermiş olduğunuz siparişleri yerine getirmek, olayları yönetmek, sözleşmenizle ilgili bilgileri size göndermek, sorularınıza ve doğrulama taleplerinize cevap vermek, müşteri hizmetleri sunmak, hesap yönetimi, desteği hizmeti sunmak ve bu faaliyetlerde görev alan personelimizin eğitilmesi ve hesabınızla bağlantılı diğer hizmetleri vermek için;

(ii) partnership ortaklar için: raporlar ve başka uygulamalarla destekli filo yönetimi hizmetleri; ana hesaplar; çağrı merkezine yardım ve uluslararası ana hesap filolarının takibi hizmetlerinin verilmesi amacıyla;

(iii) uluslararası müşteri ilişkileri yönetimi amaçları doğrultusunda (ALD SA), bağlı ortaklıkları ile araba kiralama faaliyetleri çerçevesinde, global seviyede ALD SA tarafından yönetilen müşterilerle ilişkilerde, müşteri memnuniyeti ve kalite ölçümleri yapmak, şirketin sunduğu hizmetlerin kalitesinin global seviyede belirlenmesi için tüm dünyadan kalite bilgilerinin bir araya getirilmesi, yönetime ürünler, hizmetler veya içerikler konusunda duyulan memnuniyet hakkında yapılmış anketlerin sonuçlarının sunulması ve müşteri taleplerinin ve satış sonrası hizmetlerin takip edilmesi;

(iv) kira sözleşmelerinden kaynaklanan kullanılmış arabaların pazarlanmasıyla ilgili çevrimiçi platform üzerinden, kiralık arabalar hizmetinin (ALD Automative İştiraklerinin yürüttüğü) yeniden pazarlanması hakkında profesyonel tacirlere müşteri memnuniyeti anketlerinin sunumu;

(v)faturaların ve karlılık hedeflerinin bir araya getirilmesi, ALD Grubunun işletme performansı, satın alımlar ve devam eden hukuk davaları dahil, çeşitli konularda ALD Yetkililerine (Satış, Satınalma, Finans ve Riskler, Fiyatlandırma ve Sigorta Departmanlarından) finansal raporlama yapılması; 

(vi) sürücülere araba takip uygulamalarının (örneğin Ecodrive) sunulması veya yöneticilere file yönetimi araçlarının sunulması;

(vii) müşteri memnuniyeti anketi sonuçlarının müşterilere rapor edilmesi.

(b)Sizin bilginiz ve onayınız dahilinde: 

(i) Pazarlama amaçları: Gereken durumlarda onayınıza tabi olarak, sizinle ilgili bilgileri, size yeni teklifler veya hizmetler veya önemli bulacağınıza inandığımız özel teklifleri size haber vermek veya size pazarlama yazıları veya haber yazıları göndermek için kullanabiliriz; müşteri profilinizi veya tercihlerinizi analiz edebiliriz; ve otomatik araçlarla ya da SMS veya e-mail üzerinden sizinle irtibat kurarak veya size broşürler göndererek çok kanallı pazarlama kampanyaları yürütebiliriz;   

(ii) Müşteri memnuniyeti: hedeflenmiş pazarlama araçlarına ve analizine dayanarak, ürünlerimiz ve hizmetlerimizle ilgili olarak niteliksel analiz yapabileceğiniz anketleri size gönderebiliriz;

(iii) Ayrıca mobil uygulamalarımız ve/veya web sitelerimiz aracılığıyla, pazarlama aktivitelerine, oyunlara veya testlere katılmanızı isteyebiliriz;

(iv) Web siteleri & Çerezler ve Haber Bültenleri: temelde size zaman kazandırmak için tercihlerinizi ve parametrelerinizi saklamak (örneğin dil tercihleri), sitemize giriş yapmanızı sağlamak, sahtekârlıkla mücadele etmek ve web sitemizle hizmetlerimizin gösterdiği performansı analiz etmek amacıyla çerezler aracılığıyla bilgilerinizi toplayabiliriz ve böylece sitemizde göz gezdirme faaliyetlerinizi destekleyebilir ve sizinle ilgili deneyimlerimizi zenginleştirebiliriz;   
Bu gibi bilgiler, web sitelerimizin ve uygulamalarımızın iyileştirilmesinde ve tercih edebileceğiniz ürünlerin ve hizmetlerin daha iyi anlaşılmasında faydalı olmaktadır.
Çerezleri ayrıca web sitelerinin gösterdiği faaliyeti ölçmede ve web sitelerinde en çok ziyaret edilen alanları belirlemede faydalı olan web analizlerinin yapılması amacıyla da kullanıyoruz.
Her ne kadar web sitelerimizi veya uygulamalarımızı ziyaretinizi kolaylaştırmak için fonksiyonel çerezleri kullansak da, tarayıcınızda bulunan gizlilik ayarı tercihleri vasıtasıyla davranışsal hedefleme reklamcılığında kullanılan çerezlerle ilgili tercihlerinizi bize ifade edebilirsiniz. Bu gibi tercihler bilginin terminal üzerinde saklanmasını veya bu terminalde zaten saklı bulunan bilgilerin işlenmesini önlemek gibi tercihlerden oluşmakta olup, saklama veya işlemeye izin veren özelliği açmadığınız müddetçe geçerli kalacaktır.

(v) Müşteri profili çıkarma: ilgi duyduğunuz veya kaygı hissettiğiniz konuları daha iyi anlamak, kişisel bilgilerinizi web sitemizi ve hizmetlerimizi iyileştirmek, bizimle yaşadığınız deneyimi size özel hale getirmek ve pazarlama faaliyetlerimizi ihtiyaçlarınıza ve ilgi alanlarınıza uygun hale getirmek için kişisel bilgilerinizi kullanabiliriz. Size daha iyi hizmet vermenin ve yönetmelikler kapsamında gerekli olduğunda, ihtiyaçlarınıza cevap sunmanın bize de fayda getireceğine inanıyoruz.

(vi) müşteri tarama, kredi kontrolü ve “Müşterini Tanı” veri işlemelerinin, uluslar arası müşterilerle kurulan beyaz etiketli ortaklıklar kapsamında (yani ALD Automotive müşterileri ve ALD SA ile direkt ilişkide olan müşteriler) yapılması ve müşteri derecelendirmesi faaliyetlerinin yürütülmesi;  

(vii) Kişisel bilgilerinizi yasal, idari ve denetimle ilgili amaçlar doğrultusunda iş kayıtları tutmak için kullanıyoruz. Bilgileri aynı zamanda yasal, sigortayla ilgili ve veri işleme ile ilgili zorunlulukların yerine getirilmesinde de kullanıyoruz.

Özel Nitelikli kişisel Verilerinizi Nasıl İşliyoruz?

KVKK m. 6, ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik ve genetik veriler özel nitelikli kişisel veri olarak düzenlemiş ve bu verilerin işlenmesini daha hassas bir korumaya tabi tutmuştur.

KVKK’nın 10. maddesine uygun olarak, özel nitelikli kişisel verilerin elde edilmesi sırasında İlgili Kişiler’i aydınlatırız. Bu kapsamda ALD Automotive ve varsa temsilcisinin kimliğini, özel nitelikli kişisel verilerin hangi amaçla işleneceğini, işlenen özel nitelikli kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, özel nitelikli kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi ile İlgili Kişiler’in KVKK m. 11 kapsamında sahip olduğu hakları konusunda aydınlatma yapmaktadır.

Kural olarak özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesi için İlgili Kişiler’in açık rızalarını yazılı olarak alıyoruz. Ancak KVKK m. 6/3 uyarınca, KVKK m. 5/2’de belirtilen şartlardan herhangi birinin varlığı durumunda İlgili Kişiler’in açık rızası aranmamaktadır. Şirketimizin yürüttüğü faaliyetlerin ya da süreçlerin bu kapsama girmemesi halinde İlgili Kişiler’in açık rızasını alıyoruz. İlgili Kişiler’e açık rızasını belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayalı olarak ve özgür iradeyle açıklama fırsatını sunuyoruz.Ancak bu şartlar sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel verilerin işlenmesi durumunda uygulanmamaktadır. Sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel verilerin işlenmesi durumunda KVKK m. 6/3 doğrultusunda İlgili Kişiler’in açık rızalarını alıyoruz.

Özel nitelikli kişisel verileri, KVKK’ya uygun tedbirler alınarak ve gerekli denetimler yapılarak/yaptırılarak işliyoruz.

Ne tür kişisel bilgileri topluyoruz?
Aşağıda belirtilen türlerde kişisel bilgileri topluyoruz: 

· Kimlik ve irtibat bilgileri, örneğin isminiz, soyadınız, şehir, ev telefonu/cep telefonu numarası veya e-mail adresi;
· Mesleki bilgiler,örneğin mesleğiniz ve iş adresiniz;
· Mali Bilgiler/Kredi Bilgileri, örneğin Kredi Kabul Tarihi veya sözleşme bilgileri;
· Özel yaşamla ilgili bilgiler: örneğin cinsiyetiniz, doğum tarihiniz, uyruğunuz, diller veya kişisel tercihleriniz (alışkanlıklar, en sevdiğiniz araba, vb.);  
· Sesiniz, ALD Automotive Müşteri Hizmetlerini aradığınızda çağrınız kayıt altına alınabilir;
· Sürücü verileri, örneğin sürücü ehliyetinizin numarası/kopyası veya çalışan kodlu sürücü ehliyetinin numarası;
Sizin hakkınızdaki bilgileri ayrıca dolaylı olarak iş ortaklarımızdan veya sosyal medya platformlarımızdan toplayabiliriz.   
Kişisel bilgilerinizi ya direkt olarak sizden alırız (örneğin web sitelerimizden birinde bir hesap oluşturduğunuzda veya bir ürün satın aldığınızda) veya pasif olarak (tarama çerezleri gibi takip araçları kullanarak) veya üçüncü taraflardan (örneğin sosyal medya platformlarımız üzerinden) toplayabiliriz.

Çerezler ve diğer Takip Araçları
Web sitelerimizi ziyaret ettiğinizde veya mobile uygulamalarımızı kullandığınızda yaşayacağınız deneyimi daha iyi hale getirmek için, çerezler, piksel etiketleri, tarayıcı analizi araçları, sunucu logları ve web işaretçileri (örneğin Google Analytics) gibi teknolojileri kullanan otomatik yollarla belirli bilgileri toplayabiliriz.
Web sitelerimizi kullanırsanız, kullandığınız tarayıcı ve tarama davranışınız hakkında bilgileri sizden toplayabiliriz. 
Mobil uygulamamızı kullanıyorsanız, gerektiğinde sizin onayınıza tabi olarak GPS konumunuz hakkında bilgi toplayabiliriz. Ayrıca uygulamayı ne sıklıkla kullandığınızı ve nereden indirdiğinizi öğrenebiliriz.

Taşıt Operasyonları  
Şirketiniz araba kiralama hizmetlerimizi kullanıyorsa, size araba kiralama hizmetlerini sözleşmeye uygun olarak sunmak ve size veya şirketinize fatura kesmek amacıyla, taşıt hakkında bilgileri (taşıt ruhsatı ve taşıtın son muayenesi gibi bilgileri) ve sürücünün davranışı hakkındaki bilgileri (ortalama hızı gibi) toplayabiliriz. 

Kişisel bilgilerinizi kimlerle paylaşıyoruz? 

Kişisel bilgilerinizi sizden onay almadan, pazarlama amaçları doğrultusunda direkt olarak üçüncü taraflara vermemizi istemeyeceğinizi anlıyoruz. Ancak kimi zaman talep edilen hizmetleri size sunabilmek ve deneyiminizi iyileştirmek adına bazı ortakları veya işleyicileri yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda kullanmak zorunda kalabiliyoruz. Bu nedenle kişisel bilgilerinizin paylaşımını sadece bilmesi gerekenler bazında aşağıdaki şekilde sınırlandırmaya çalışıyoruz:

 • Satışlar, müşteri özeni/kalite departmanı, pazarlama, BT hizmetleri, destek ve bakım hizmetleri doğrultusunda dahili iş departmanlarıyla bilgiler paylaşılmaktadır. Bilgiler ayrıca ALD Automotive Grubu içinde, kişisel bilgilerinizi ancak bu Politika kapsamında kullanma hakkına sahip diğer ALD Automotive kuruluşlarıyla da paylaşılmaktadır.     
 • Fransa’da ve Avrupa Ekonomik Alanında bulunan veri saklanma hizmeti sunucuları, çağrı merkezleri, veri yöneticisi gibi servis sağlayıcılarımızla bilgiler paylaşılmaktadır ve bu hizmet sunanlara kişisel bilgilerinizin sadece bizim talimatlarımıza göre kullanmaları gerektiği hatırlatılmıştır.
 • Sadece onay vermiş olmanız kaydıyla, bağımsız pazarlama ortaklarımızla bilgiler paylaşılmaktadır.   
 • Şirket varlıklarının satışı veya devrini gerçekleştirmek için gerekli olduğunda, iflas işlemlerinde, haklarımızı uygulatmak veya mülklerimizi korumak, diğerlerinin haklarını, mülklerini veya güvenliğini korumak veya harici denetimlere, uygunluk ve kurumsal yönetişim denetimlerine destek vermek için bilgiler paylaşılmaktadır.   
 • Ayrıca faaliyet gösterdiğimiz ülkelerde bulunan polis birimleri ve mahkemeler dahil, bir tebligat veya resmi emre cevap vermek gibi, kanunen gerekli durumlarda bilgiler paylaşılmaktadır. 
  Son olarak, sizin hakkınızdaki kişisel bilgileri, yani özel olarak sizinle ilişkilendirilemeyecek toplu haldeki bilgileri her zaman kullanabiliriz veya açıklayabiliriz.  

Kişisel bilgileriniz nasıl aktarılıyor?

Verilerinizi alan veya bu verilere erişimi bulunan bazı ülkeler, bilgileri vermiş olduğunuz ülkede geçerli veri koruması kanunları kadar sıkı kanunlara sahip olmayabilirler. Bu ülkelerin listesini aşağıdaki e-mail adresi üzerinden bizimle irtibat kurarak temin edebilirsiniz: kvk.tr@aldautomotive.com

Ayrıca çağrı merkezi hizmetlerinin sunumu alanında faaliyet gösteren hizmet sağlayıcılarına (bunlar Brezilya, Meksika, Türkiye ve Romanya gibi ülkelerde bulunmaktadır) ve ayrıca veri saklama, bakımı ve desteği hizmeti veren hizmet sunanlara (Hindistan ve Birleşik Devletler gibi ülkelerde bulunmaktadırlar) ve müşterilerimizin veya muhtemel müşterilerimizin bilgilerinin işlenmesinde diğer araçları sağlayanlara kişisel verilerinizi aktarabiliriz.  

Bilgileriniz Arjantin, Avustralya, El Salvador, Honduras, Guatemala, Yeni Zelanda, Nikaragua, Güney Afrika ve Birleşik Devletlerde bulunan coğrafi ortaklara ve size global seviyede sigorta hizmeti verebilmek amacıyla aktarılabilir.   

Bilgilerinizi aktardığımızda, bu veri alıcıları ile Avrupa Komisyonunun standart klozlarına dayalı olarak hazırlanmış veri aktarımı anlaşmaları yaparak, bu ülkelerde bulunan alıcılara kişisel verilerinizin aktarılmasını korumayı amaçlarız.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 12. Maddesi 5. Fıkrası Uyarınca Bildirim Mahiyetinde Duyuru

Kişisel verilerin aktarıldığı kişiler kimlerdir ve aktarım amaçları nelerdir?

KVKK’nın 10. maddesine uygun olarak kişisel verilerin aktarıldığı kişi gruplarını İlgili Kişi’ye bildiriyoruz. Aktarımda bulunulan kişiler, bu kişilerin kapsamı ve veri aktarım amaçları aşağıda belirtilmektedir.

Kişisel bilgileri ne kadar süreyle saklıyoruz?
Yukarıda söz edilen amaçlar doğrultusunda ve koşullar altında toplanan kişisel bilgilerinizi tamamen gerekli olduğu süre boyunca saklamayı hedefliyoruz. 

Kişisel verilerin ne kadar süre boyunca saklanması gerektiğine ilişkin mevzuatta bir süre belirtilmemişse kişisel verilerinizi, Şirketimizin o veriyi işlerken sunduğu hizmetlerle bağlı olarak Şirketimizin uygulamaları, kanuni hak ve yükümlülüklerimize ilişkin mevzuatta yer alan düzenlemeler ve ticari yaşamının teamülleri uyarınca işlenmesini gerektiren süre kadar işliyoruz.

Kişisel verilerin işlenme amacı sona ermiş; ilgili mevzuat ve şirketin belirlediği saklama sürelerinin de sonuna gelinmişse; kişisel verileri yalnızca olası hukuki uyuşmazlıklarda delil teşkil etmesi veya kişisel veriye bağlı ilgili hakkın ileri sürülebilmesi veya savunmanın tesis edilmesi amacıyla saklayabiliyoruz. Buradaki sürelerin tesisinde bahsi geçen hakkın ileri sürülebilmesine yönelik zaman aşımı süreleri ile zaman aşımı sürelerinin geçmesine rağmen daha önce aynı konularda Şirketimize yöneltilen taleplerdeki örnekler esas alınarak saklama süreleri belirlenmektedir. Bu durumda saklanan kişisel verilere herhangi bir başka amaçla erişilmemekte ve ancak ilgili hukuki uyuşmazlıkta kullanılması gerektiği zaman ilgili kişisel verilere erişim sağlamaktayız. Burada da bahsi geçen süre sona erdikten sonra kişisel verileri siliyor, yok ediyor veya anonim hale getiriyoruz.

Politikanın diğer şirket belgeleri ile olan ilişkisi nedir?

Politika, Şirketimize ait kişisel verilerin işlenmesine ilişkin temel nitelikteki düzenlemedir. Politika, Şirketimizin benzer amaçlarla oluşturduğu diğer politika, prosedür ve süreçlerle uyum içinde uygulanmak üzere hazırlanmıştır. Şirketimizin benzer amaçlarla hazırladığı başka politika ya da prosedür metinleri arasında herhangi bir çelişki olması halinde kişisel verilerin işlenmesi ile ilgili konularda Politika hükümleri dikkate alınır.

ALD Automotive Turizm Ticaret A.Ş.

Kavacık Ticaret Merkezi, Rüzgarlıbahçe mah., Çam Pınarı Sok. No:1 B Blok,

Beykoz /İstanbul

Telefon:444 88 30

 Bu Veri Gizliliği Politikasını değiştirdiğimizde ne olur?
Veri Gizliliği Politikamız, kişisel bilgilerinizin işlenmesinde kullandığımız yöntemlerde meydana gelen değişikliklere bağlı olarak zaman zaman değiştirilebilir. Ancak bu değişiklikler tamamen yürürlükteki yasaya uygun olarak yapılır. Gizlilik uygulamalarımız hakkındaki en son bilgilere ulaşmak için düzenli olarak bu sayfaya göz atmanızı tavsiye ederiz. Bu konuda yapılan somut değişiklikleri yasada istendiği şekilde size bildireceğiz.

 

Bizi arayın!
444 88 30